Alternatív vitarendezési fórum

Alternatív vitarendezési fórum
2009.08.25
2009.08.31

FAIR BUSINESS DÖNTNÖKI FÓRUM
ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS

ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI FÓRUM ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA


I. HATÁSKÖR

1.1. A FAIR BUSINESS Döntnöki Fórum (FBD) a FAIR BUSINESS minősítést szerzett, és a minősítéssel egyidejűleg az FBD hatáskörét magára nézve kötelezőnek elfogadó szolgáltatóval szemben a szolgáltató által közölt információkkal, az elektronikus kereskedelmi szerződés megkötésével illetve annak teljesítésével kapcsolatban keletkezett viták rendezéséhez vehető igénybe.

1.2. Az FBD igénybe vehető továbbá olyan viták eldöntéséhez is, ahol a felek önkéntesen és együttesen alávetik magukat az FBD hatáskörének, és magukra nézve elfogadják annak döntését.

1.3. Az FBD alternatív (bíróságon kívüli) vitarendező fórum, amelynek döntését a felek önként hajtják végre. Az FBD hatáskörének elfogadása a felek között olyan szerződésnek minősül, amelynek teljesítését bírói úton lehet követelni.

II. FOGALMAK

2.1. PANASZOS : az a felhasználó, aki elektronikus kereskedelmi szolgáltatással kapcsolatos vitájának rendezése érdekében az FBD fórumát veszi igénybe.

2.2. PANASZOLT: az az elektronikus kereskedelmi szolgáltató, akivel szemben az FBD fóruma előtt vitát kezdeményeznek.

2.3. DÖNTNÖK: az az egy személyben, vagy három tagú döntnöki tanácsban eljáró, erre a feladatra a FBD vezetője által kijelölt személy, aki a Döntnökök listáján szerepel, és a vitarendezésben való közreműködést a jelen eljárási szabályok szerint írásban vállaló természetes személy. A Döntnökök listájára olyan elismert szakértők kerülhetnek fel, akik az elektronikus kereskedelem, a fogyasztóvédelem, az informatika illetve az Internetre vonatkozó jogi kérdések területén való jártasságukról már korábban kellő tanúbizonyságot tettek. A Döntnökök nevét és szakképzettségét tartalmazó listát az Interneten az FBD honlapján közzé kell tenni.

2.4. MUNKANAP: minden hétfőtől péntekig terjedő nap, kivéve azokat a napokat amelyek jogszabályban (Munka Törvénykönyve 125.§ (3) bekezdésében) meghatározott munkaszüneti napnak minősülnek. Amennyiben az FBD eljárási szabályzatában meghatározott határidő utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy munkaszüneti napra esik, a határidő a következő munkanapon jár le.

III. KOMMUNIKÁCIÓ

3.1. Az FBD eljárása on line vitarendezés, a felek beadványaikat elektronikus úton nyújtják be és a Döntnök is elektronikus úton kommunikál a felekkel. A felek személyes meghallgatására, vagy tanú meghallgatására az eljárásban nincs lehetőség.

3.2. Az FBD eljárása magyar nyelvű.

3.3. A kérelmet, illetve az eljárásban keletkezett dokumentumokat elektronikus úton a Panaszoltnak a web oldalán közzétett hivatalos e-mail címére, a Panaszosnak pedig a kérelemben megjelölt e-mail címére kell megküldeni. A küldeményeket és értesítéseket a címzettnek megérkezetthez kell tekinteni, ha az elektronikus értesítésre visszaigazolás érkezik a Döntnökhöz arról, hogy azt a levelező rendszer a címzett levelező szolgáltatójához továbbította, illetve visszaigazolás érkezik arról, hogy azt a címzettnél megjelenítették. Amennyiben a Panaszolt szolgáltató e-mail címére háromszori, egymás között legalább két munkanap különbséggel történő megküldés esetén sem érkezik visszaigazolás, illetve a visszaigazolás azt jelzi, hogy a megadott e-mail cím a szolgáltatónál nem létezik, illetve az FBD értesítését minősített szolgáltató olvasás nélkül törli, úgy a Döntnök e tényt a Fair Business elnöksége felé jelezve, javasolja a minősítés visszavonására irányuló eljárás megindítását.

3.4. Valamennyi a felektől érkező, illetve a feleknek megküldött elektronikus értesítést, továbbá az azok címzetthez történő továbbítását, valamint az olvasás tényét igazoló üzeneteket az adott ügyhöz tartozóan tárolni kell.

IV. ELJÁRÁS

4.1. Az FBD eljárása kérelemre indul. A kérelmet az FBD honlapján erre rendszeresített űrlapon on line formában kell benyújtani. A kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell fizetni az FBD számlájára az eljárási díjat is.

4.2. A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) Panaszos nevét, címét, elektronikus levélcímét, telefonszámát, illetve azon személy elektronikus levélcímét és telefonszámát, aki a Kérelmező képviseletére jogosult;
b) a Panaszolt elektronikus kereskedelmi elérhetőségét, továbbá a nevét, címét, elektronikus levélcímét és telefonszámát, továbbá a Panaszolt képviseletére jogosult személy nevét, illetve elektronikus levélcímét, és telefonszámát, ha az ismert;
c) annak megjelölését, hogy a Panaszos a kérelem elbírálását egyszemélyes vagy háromtagú tanácsban lefolytatott eljárásban kéri;
d) a Panaszosnak arra vonatkozó előadását, hogy a Panaszolt elektronikus kereskedelmi szolgáltatásával kapcsolatban milyen magatartással vagy mulasztással sértette a Kérelmező jogát vagy jogos érdekét;

e.) a Panaszosnak arra vonatkozó előadását, hogy a vitarendezést megelőzően előterjesztett panaszát a Panaszolt hogyan kezelte, és az miért nem nyert rendezést a felek között;

f) a Panaszosnak a vita megoldására vonatkozó kérelmét ( csere, kártérítést, stb.)

g) a Panaszos arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
i. aláveti magát az FBD döntésének,
ii. hozzájárul ahhoz, hogy az eljárással összefüggésben az FBD a személyes adatait kezelje;
iii. tudomásul veszi, hogy az FBD elé vitt panaszával kapcsolatos esetleges jogorvoslati jogai kizárólag a Panaszolt ellen érvényesíthetők, és lemond minden követeléséről és jogorvoslatáról az eljáró Döntnökkel, illetve az FBD fórum valamennyi szervével és az itt betöltött tisztségben eljáró személyekkel kapcsolatban kivéve, ha ezen személyeknek az üggyel összefüggő szándékos jogellenes magatartása bizonyítható.

A Panaszos a kérelemhez ugyancsak elektronikus úton csatolhatja esetleges bizonyítékait.

4.3. A beérkezett kérelmet az FBD irodája előzetesen formai szempontból megvizsgálja. Amennyiben a kérelem formailag hiányos, nem tartalmazza a kötelezően előírt tartalmi elemeket, illetve amennyiben a Panaszos a kérelem előterjesztésével egyidejűleg nem fizette be az eljárási díjat, úgy az FBD 8 munkanapos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a Panaszost. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a Panaszos ezen határidőn belül eleget tesz, úgy az FBD az eljárást megindítja, ellenkező esetben az eljárást megtagadja. Ha a Panaszos az eljárási díjat az erre szóló felszólítás ellenére sem fizeti meg, úgy az eljárást az FDB megszünteti..

4.4. Az FBD egy személyben jár el, kivéve, ha a Panaszos a kérelem előterjesztésével egyidejűleg, vagy a Panaszolt érdemi válasziratában az ügy háromtagú tanácsban történő megvitatását kéri, illetve ha az FBD ezt az ügy jellegénél fogva indokoltnak tartja. Amennyiben a háromtagú tanácsban történő eljárást a Panaszolt kéri, úgy annak az FBD csak abban az esetben tesz eleget, ha az egyszemélyes eljárás és a háromtagú tanácsban történő eljárás díja közötti különbözetet a Panaszolt a válasziratának megküldésével egyidejűleg megfizeti. A tanács eljárására ugyanazok az eljárási szabályok vonatkoznak, mint az egy személyes döntnöki eljárásra, azzal, hogy a határozatot a tanács tagjainak többségi szavazatával hozza meg.


4.5. Az FBD a kérelem és az eljárási díj beérkezésétől számított 3 munkanapon belül a Panaszosnak az eljárás megindításáról szóló egyidejű értesítése mellett megküldi a kérelmet a Panaszoltnak, és kijelöli az adott ügyben eljáró Döntnököt, illetve tanácsban történő eljárás esetén annak 3 tagját. Amennyiben a háromtagú tanácsban történő eljárást a Panaszolt kéri, úgy a tanács további két tagjának kijelölése a Panaszolt válasziratának és az eljárási díj különbözet beérkezésétől számított 3 munkanapon belül történik. A Döntnök a kijelölésre haladéktalanul köteles nyilatkozni annak elfogadásáról illetve visszautasításáról. Kijelölést visszautasítani csak alaposan indokolt esetben lehet. Vissza kell utasítani a kijelölést abban az esetben, ha az adott vitában a kijelölt Döntnök érintett és nem képes a pártatlan és független döntés meghozatalára. Visszautasítás esetében az FBD haladéktalanul gondoskodik új Döntnök kijelöléséről.


4.6. Az FBD a kérelmet és annak mellékleteit azzal küldi meg a Panaszoltnak, hogy arra vonatkozó érdemi védekezését legkésőbb 15 napon belül terjessze elő. A Panaszoltat tájékoztatni kell arról, hogy érdemi védekezésének előterjesztésével egyidejűleg kérheti a kérelem háromtagú tanácsban történő elbírálását. A Panaszolt figyelmét fel kell hívni arra, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

4.7. Az érdemi védekezést az FBD azzal küldi meg a Panaszosnak, hogy arra 3 munkanapon belül nyilatkozatot tehet. A határidő lejártát követően a Döntnök a kérelme tárgyában döntést hoz.

4.8. A Regisztrációs Döntnök a kérelmek és nyilatkozatok beérkezésétől vagy a határidők lejártától számított 8 munkanapon belül hozza meg a döntését.

V. AZ ELJÁRÁS SZÜNTELTETÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

5.1. Az FBD az eljárást érdemi döntés meghozatal nélkül megszünteti, ha

a) tudomására jut, hogy a kérelmezett domain név tárgyában a Panaszos és Panaszolt között folyamatban volt eljárásban az ügyet érdemben lezáró jogerős bírósági határozat született vagy más alternatív vitarendező fórum döntést hozott;

b) a Panaszos a kérelmet visszavonta;

c) a Panaszos és a Panaszolt együttesen bejelentik, hogy a kérelem tárgyában közöttük egyezség jött létre.

5.2. Az FBD az eljárást szünetelteti, ha tudomására jut, hogy a kérelem név tárgyában a Panaszos és Panaszolt között bíróság vagy más alternatív vitarendező fórum előtt eljárás van folyamatban az eljárást jogerősen lezáró bírósági határozat vagy az alternatív vitarendező fórum döntésének meghozataláig, illetve ilyen hiányában a másik eljárás megszüntetéséig;

VI. DÖNTÉS

6.1. A Döntnök a Panaszos és Panaszolt írásbeli előterjesztései, valamint az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését. Az FBD a döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában küldi meg a Panaszosnak és a Panaszoltnak.

6.2. A Döntnök, amennyiben a kérelmet alaposnak találja, az abban foglaltak szerint elrendeli az árú kicserélését, vagy a szolgáltatás ismételt nyújtását, illetve az ár vagy ellenérték visszatérítését a Panaszos részére, vagy egyéb kártérítést állapít meg. Amennyiben a Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.

6.3. Amennyiben a Döntnök a kérelemnek helyt ad, úgy elrendeli, hogy a Panaszos által befizetett eljárási díjat a Panaszolt térítse meg részére.

6.4. A Fair Business minősítéssel rendelkező Panaszolt alávetette magát az FBD hatáskörének, ezért a döntést tartozik 15 munkanapon belül végrehajtani. Amennyiben a Panaszolt a döntést mégsem hajtja végre, és erről a Panaszos értesíti az FBD-t, úgy az FBD kezdeményezi a minősítés visszavonását a Fair Business elnökségénél.

6.5. A minősítéssel nem rendelkező Panaszolt azzal, hogy aláveti magát az FBD hatáskörének, ugyancsak kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyben hozott döntést végrehajtja. Amennyiben ennek ellenére nem hajtja azt végre, úgy az FBD ezt a tényt az általa fenntartott Black list-en közzéteszi.

6.6. Amennyiben az FBD-hez valamely nem minősített szolgáltatóval szemben érkezik be kérelem, úgy az FBD a szolgáltatót megkeresi a vita bíróságon kívüli rendezése céljából. Amennyiben a szolgáltató nem hajlandó együttműködni, úgy ezt a tényt az FBD a Black listen közzéteszi.

VII. Záró rendelkezések:

7.1. A szándékos jogellenes magatartás esetét kivéve sem az FBD-t fenntartó jogi személyt, sem az FBD eljárás keretében eljáró személyeket nem terheli felelősség azért, mert a Fair Business Szabályzat illetve a jelen eljárási szabályzat keretei között eljártak, illetve az eljárást megtagadták.

7.2. Az FBD eljárási szabályzatát az FBD-t fenntartó jogi személy a Fair Business elnökségének egyetértésével bármikor módosíthatja. A megindított FBD eljárásra a megindításakor hatályban volt eljárási szabályok vonatkoznak.

normál szövegméret
nagy szövegméret